ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទន់សម្រាប់សិស្ស និស្សិត និងអ្នកកំពុង ស្វែងរកការងារធ្វើ ដើម្បីត្រៀមទទួលឱកាសការងារ (៣៦១)

76

បទយកការណ៍ស្តីពី ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទន់សម្រាប់សិស្ស និស្សិត និងអ្នកកំពុង ស្វែងរកការងារធ្វើ ដើម្បីត្រៀមទទួលឱកាសការងារ (៣៦១)
ផលិតដោយ៖ ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរប និងការងារ ឆ្នាំ២០២០