សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ នឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ នៅកម្ពុជា ពីថ្ងៃទី ០៩ ដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ