ព្រះមហាក្សត្រ សព្វព្រះរាជហឫទ័យទទួលសារតាំងពីលោកជំទាវ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ប៊ុលហ្គារី ប្រចាំកម្ពុជា

41