របាយការណ៍សង្ខេបរបស់ឯកឧត្តម អ៊ុច បូររិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូ និងជារដ្ឋលេខាប្រចាំការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ស្តីពីសមិទ្ធផលដែលក្រសួងសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ២០១៩

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ