សន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីវឌ្ឍនភាពក្រសួងបរិស្ថាន និងបច្ចុប្បន្នភាពនៃស្ថាភាពគុណភាពខ្យល់នៅកម្ពុជា

29