គណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែន ប្រកាសទាត់ចោលទាំងស្រុងនូវការចុះផ្សាយបំភ្លើសរបស់ Facebook Page ឈ្មោះ Sorn Sovannthet កាលពីថ្ងៃទី១ មករា ២០២០

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ