គណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែន ប្រកាសទាត់ចោលទាំងស្រុងនូវការចុះផ្សាយបំភ្លើសរបស់ Facebook Page ឈ្មោះ Sorn Sovannthet កាលពីថ្ងៃទី១ មករា ២០២០

243