ការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិឈានចូលទីផ្សាការងារសម្រាប់សិស្ស/និស្សិត និងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រសួងការងារ នឹងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (៣២៧)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ