សន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី “សក្កានុពលនៃការវិនិយោគ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា” រៀបចំដោយ៖ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល

113

សន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី “សក្កានុពលនៃការវិនិយោគ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា” រៀបចំដោយ៖ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩