បទយកការណ៍ ស្តីពី ឱកាសការងារសមរម្យ និងកម្មសិក្សាការងារនៅក្នុងវេទិកាការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញ

35