បទយកការណ៍ ស្តីពី ឱកាសការងារសមរម្យ និងកម្មសិក្សាការងារនៅក្នុងវេទិកាការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលការងាររាជធានីភ្នំពេញ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ