ឯកឧត្តម ហោ ណាំហុង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីចូលរួមបើកពិព័រណ៍អាស៊ាន-ចិន លើកទី១៦ ឆ្នាំ២០១៩

16