លទ្ធផល ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាទូទៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី៧៤ នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ(អ.ស.ប)និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ

លទ្ធផល ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាទូទៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី៧៤ នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ(អ.ស.ប)និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធថ្ងៃទី២៣-២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ