សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​ស្តីពី លទ្ធផល​នៃ​ទស្សនកិច្ចការងាររបស់ឯកឧត្ដម ប្រាក់ សុខុន នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ពីថ្ងៃទី ០៥-០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ