ព្រះមហក្សត្រ សព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទាន លោកជំទាវ ឯកអគ្គរាជទូត ស៊ុយ អែត ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំលា

83