ព្រះមហាក្សត្រ សព្វព្រះរាជហឫទ័យទទួលសារតាំង ពីឯកអគ្គរាជទូត ព្រះរាជាណាចក្របារ៉ែន

102