ព្រះមហាក្សត្រ សព្វព្រះរាជហឫទ័យទទួលសារតាំងពីឯកអគ្គរដ្ឋទូត ប្រទេសអារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីត

88