សកម្មភាពរបស់ឯកឧត្តម ខាត់ហ្គា ប្រាសាត​អូលី ដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញចាកចេញ​ពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្ពោះទៅកាន់មាតុប្រទេសវិញ

95