សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ លទ្ធផលនៃ​ដំណើរ​ទស្សន​កិច្ចផ្លូវ​ការ​របស់ឯកឧត្តម ​សុខុន នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ