សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន របស់រដ្ឋសភា ស្តីពីលទ្ធ​ផល​សម័យ​ប្រជុំ​រដ្ឋសភា​លើក​ទី១ នីតិកាលទី៦

364

Download (PDF, 2.18MB)