ព្រះមហាក្សត្រ សព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានឯកឧត្តម ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទុយនីស៊ី ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ ថ្វាយសារតាំង

93