ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទន់សម្រាប់សិស្ស / និស្សិត និងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើដើម្បីទទួលយកឱកាសការងារសមរម្យ (២៥៩)

189

បទយកការណ៍ ស្តីពីការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទន់សម្រាប់សិស្ស / និស្សិត និងអ្នកស្វែងរកការ​ងារ​ធ្វើ​ដើម្បី​ទទួល​យកឱកាសការងារសមរម្យ (២៥៩)
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ