សុន្ទរកថារបស់ ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ក្នុងពិធី​បើកកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន​វិទ្យា​អាស៊ាន​លើកទី១៧ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ