រំលឹកប្រសាសន៍ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ចងក្រងដោយ ក្រុមព្រឹត្តិប័ត្រ និងវ៉ែបសាយត៍ កម្ពុជាទស្សនថ្មី ខុទ្ទកាល័យសម្តេច តេជោ, មីនា ២០១៧

87

[gview file=”http://pressocm.gov.kh/wp-content/uploads/2017/05/Speeches-of-Samdech-Akka-Moha-Sena-Padei-Techo-HUN-SEN-Selected-and-Compiled-by-the-Cambodia-New-Vision-Team-of-the-Cabinet-of-Samdech-Techo-March-2017.pdf”]