សម្ដេចធិបតី៖ ផែនទីបង្ហាញផ្លូវការអភិវឌ្ឍវិស័យយានយន្ត និងអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជា បានកំណត់វិធានការគន្លឹះជាអាទិភាពតាមផ្នែកចំនួន៥

សម្ដេចធិបតី៖ ផែនទីបង្ហាញផ្លូវការអភិវឌ្ឍវិស័យយានយន្ត និងអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជា បានកំណត់វិធានការគន្លឹះជាអាទិភាពតាមផ្នែកចំនួន៥ រួមមាន៖
១- យុទ្ធសាស្រ្ត និងការសម្របសម្រួលអន្តរស្ថាប័ន
២- ធនធានមនុស្ស និងនវានុវត្តន៍
៣- ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
៤- កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម និង
៥- បរិយាកាសធុរកិច្ច និងការវិនិយោគ។

សម្ដេចធិបតី (០២-ឧសភា-២០២៤)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ