«កំពង់ផែដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ជួយជំរុញដល់វិស័យផ្សេងៗ ជាពិសេសជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាតិឱ្យរីកចម្រើន»

សម្ដេចធិបតី (០១-ឧសភា-២០២៤)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ