សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួម ស្តីពី ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ ឯកឧត្តម វ៉ាង យី មកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងកិច្ចប្រជុំលើកទី៧ នៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា-ចិន។

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ