ក្រសួងមុខងារសាធារណៈចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន សម្រាប់បង្រៀន នៅបឋមសិក្សា ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ចំនួន ១៣៤៧នាក់

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀន សម្រាប់បង្រៀន នៅបឋមសិក្សា ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ចំនួន ១៣៤៧នាក់ក្នុងនោះរួមមាន: (១)គ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សាតាមប្រព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាល ១២+៤ ជំនាន់ទី៤ ចំនួន ៣០០នាក់ (២) គ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សាតាមប្រព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាល ១២+២ ជំនាន់ទី៤០ ចំនួន ១,០៤៧នាក់។

ការបណ្តុះបណ្តាលមានរយៈពេល ៤ឆ្នាំ និង២ឆ្នាំ ដោយចាប់ផ្តើមនៅដើមឆ្នាំ២០២៤ នៅតាមវិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យ សាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការខេត្ត ដូចមានភ្ជាប់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង។

 

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ