សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចសន្ទនារវាងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង និងនាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅទីក្រុងប៉ារីស

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ