ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជា ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ៖ “សិទ្ធិមនុស្សជាច្រើននៅកម្ពុជា ត្រូវបានលើកសរសើរ ក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នាទីក្រុងហ្សឺណែវ”

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ