«ការអះអាងថាជា សារព័ត៌មានសេរី និងឯករាជ្យ មិនមែនជាអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីបំពានច្បាប់ដោយនិទណ្ឌភាពទេ» អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថ្លែងបញ្ជាក់

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ