សន្និសីទ្ធសារព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពៅបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មីនៅ​កម្ពុជា គិតត្រឹមម៉ោង៧:០០ ថ្ងៃទីព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ២០២០

– ករណីជាសះស្បើយ សរុប ១២០នាក់ ស្មើនិង ៩៨,៣៦% នៃអ្នកវិជ្ជាមានកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស ។
– អ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាល សរុប​២នាក់ (ស្រ្តី-០១នាក់, បុរស-០១នាក់) ។
– អ្នកវិជ្ជាមាន វីរុសកូវីដ-១៩ ដែលបានរកឃើញ សរុបទូទាំងប្រទេស ចំនួន ១២២នាក់ (មិនមានករណីវិជ្ជាមានថ្មីទេ) ស្រ្តី-៣៨នាក់, បុរស-៨៤នាក់ ។
( គិតត្រឹមម៉ោង៧:០០ ព្រឹក ថ្ងៃទី០៤ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០ )

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ