ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ឯកឧត្តម មូន ចេអ៊ីន ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ និងលោកជំទាវ គីម ជុងស៊ុក ស្រ្តីទីមួយ នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

125