ឯកឧត្តម ស្វាយ ស៊ីថា លើក​ទឹកចិត្ត​ដល់​ មន្ត្រី​អ្នកនាំពាក្យ​ស្ថាប័នរដ្ឋ​ទាំង​អស់ ត្រូវ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ពិត​ជូន​ទៅ​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ និង​ចូលរួម​ឱ្យ​បាន​សកម្ម​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​សាធារណមតិ

207