សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីផែន​ការ​ស​កម្ម​ភាព​៥​ឆ្នាំ​ កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​មេ​គង្គ​-ឡាន​ឆាង​ (២០១៨-​២០២២)​

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ