សុន្ទ​រ​ក​ថា​បើក​របស់​ឯក​ឧត្តម​ទេស​រដ្ឋ​មន្ត្រី ​ប្រាក់​ សុ​ខុន​ ក្នុង​ឱ​កាស​នៃ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​គណៈ​ក​ម្ម​ការ​ចំរុះ​សម្រាប់​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​ទ្វេ​ភា​គី​កម្ពុ​ជា​ ហ្វី​លី​ពីន​ លើក​ទី​២

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ