អង្គភាពពត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័ស

PRESS AND QUICK REACTION UNIT

Phone/Fax: (855) 23 212 490

E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd Phnom Penh, Cambodia.

© 2023 | អង្គភាព​ព័ត៌មាន​ និងប្រតិកម្មរហ័ស