បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក

( ២៨ – មិថុនា – ២០១៣ ) សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម​បណ្ឌិ​ត​សភាចារ្យ សុខ អាន ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគ​យល់​រវាង​​អាជ្ញា​...

( ២៨ - មិថុនា - ២០១៣ ) សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម​បណ្ឌិ​ត​សភាចារ្យ សុខ អាន ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការ​យោគ​យល់​រវាង​​អាជ្ញា​ធរអប្សរា និងសាជីវ​កម្ម​វិស្វកម្ម​សំណង់​ស៊ីវីលចិន

( ២៨ – មិថុនា – ២០១៣ ) កំណត់​សំគាល់​ដោយ​លោក Liu Zhiming ប្រធាន​សាជីវ​កម្ម វិស្វ​កម្ម ស៊ីវីល នៃ​សាធារ​ណរដ្ឋ​ប្រជា​មានិតចិន

( ២៨ - មិថុនា - ២០១៣ ) កំណត់​សំគាល់​ដោយ​លោក Liu Zhiming ប្រធាន​សាជីវ​កម្ម វិស្វ​កម្ម ស៊ីវីល នៃ​សាធារ​ណរដ្ឋ​ប្រជា​មានិតចិន

( ២៥ – មិថុនា – ២០១៣ ) World Heritage Committee 37e Session-Phnom Penh Fact Sheet 24 June 2013

Qatar and Fiji had their first sites inscribed on the List this year, as well as Lesotho, whose first World Heritage site was inscribed as an extension to the uKhalamba Drakensberg Park in South

( ២៥ – មិថុនា – ២០១៣ ) Daily Brief Report as of 23 June, 2013 at the Morning Session

On 23 June 2013, the World Heritage Committee has examined the Nomination file to be on the World Heritage List. At its session this morning, the committee has debated on 4 Cultural Nomination dossiers by deciding as follows:

( ២៥ – មិថុនា – ២០១៣ ) Report in brief as of June 22 2013 of the 37th Session of the World Heritage Committee

On 22 June 2013, the World Heritage Committee, chaired by Cambodian Deputy Prime Minister Sok An, Chairperson of the 37th session, has examined 10 nomination dossiers (2 Mixed cultural and natural sites and 8 cultural sites)

( ២៤ – មិថុនា – ២០១៣ ) Report in Brief as Of June 21th, 2013 of the 37th Session of the WHC

On 21 June 2013, the World Heritage Committee chaired by Cambodian Deputy Prime Minister Sok An, Chairperson of the 37th session has examined 11 nomination files, natural, cultural and mixed, to be on the World Heritage List and has decided as follows:

( ២៤ – មិថុនា – ២០១៣ ) Report in Brief as Of June 20th, 2013 of the 37th Session of the WHC

The World Heritage Committee has examined the state of conservation of 38 properties inscribed on the List of World Heritage in Danger (WHC-13/37.COM/7A),

២៤ – មិថុនា – ២០១៣ ) Report in Brief as Of June 19th, 2013 of the 37th Session of the WHC

It is 3rd Day of the bureau meeting which happens every day from 8h30 to 9h00 AM. There are 4 items of an agenda including:1) adoption of the bureau agenda; 2) Progress of works; 3) other business and 4) closing of the meeting.

( ២៤ – មិថុនា – ២០១៣ ) Report in Brief as Of June 18th, 2013 of the 37th Session of the WHC

As the legal issue raised in the bureau meeting which held on June 18th, 2013, at the early morning session, the Committee started discussing on the proposal of the Indian delegate to suspend the rules of 22.5, 22.6, and 22.7 of the Rules