ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ចេញប្រកាសព័ត៌មានពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី១ នៃគណៈកម្មាធិការផ្ដល់យោបល់លើគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម

(ភ្នំពេញ)៖ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី នាថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី១ នៃគណៈកម្មាធិការផ្ដល់យោបល់លើគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្ម (គ.ផ.គ.ព.)។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន៖


ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ