អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ៤៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការផាកពិន័យអន្តរការណ៍ ចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

Download (PDF, 8.13MB)

គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពផ្លូវគោក អនុក្រឹត្យលេខ៣៩ ស្តីពីការពិន័យអន្តរកាណ៍ចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ចរចារណ៍ផ្លូវគោក

Download (PDF, 1.6MB)

ពត៌មានទាក់ទង

ពត៌មានផ្សេងៗ