បណ្ដុំឯកសារ

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​២២១ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​​០៣ ខែ​​ធ្នូ ឆ្នាំ​​២០១២ ការ​កាត់​ផ្ទៃ​ដី កាត់​​ចេញ​ពី​ដីសម្ប​ទាន​សេដ្ឋកិច្ច ​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​សាស្រ្ត ស្រុក​...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​២២១ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​​០៣ ខែ​​ធ្នូ ឆ្នាំ​​២០១២ ការ​កាត់​ផ្ទៃ​ដី កាត់​​ចេញ​ពី​ដីសម្ប​ទាន​សេដ្ឋកិច្ច ​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​សាស្រ្ត ស្រុក​ក្រគរ ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២២០ អនក្រ ប.ក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៣ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​ធ្វើ​អនុ​បយោគ​កាត់​​​ដី ចេញ​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ នៅស្រុក​រមាស​ហែក ខេត្ត​ស្វាយរៀង

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២២០ អនក្រ ប.ក​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០៣ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​ធ្វើ​អនុ​បយោគ​កាត់​​​ដី ចេញ​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ នៅស្រុក​រមាស​ហែក ខេត្ត​ស្វាយរៀង

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២១៩ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​​កាត់​​​ដី​ កាត់​​ចេញ​​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ​២០០២ ធ្វើ​អនុ​បយោគ នៅ​ក្នុង​ស្រុក​ឧដ...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២១៩ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​​កាត់​​​ដី​ កាត់​​ចេញ​​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ​២០០២ ធ្វើ​អនុ​បយោគ នៅ​ក្នុង​ស្រុក​ឧដុង្គ ខេត្ត​កំពង់​ស្ពឺ

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ ២១៨ អនក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី កាត់​​ចេញ​​ពីដែន​ជម្រក​សត្វ​ព្រៃភ្នំ​ឱរ៉ាល់ នៅ​ក្នុង​ស្រុក​ឱរ៉ាល់ ខេត្ត​កំ...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ ២១៨ អនក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​០១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី កាត់​​ចេញ​​ពីដែន​ជម្រក​សត្វ​ព្រៃភ្នំ​ឱរ៉ាល់ នៅ​ក្នុង​ស្រុក​ឱរ៉ាល់ ខេត្ត​កំពង់​ស្ពឺ

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​២១៦ អន​ក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៨​ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ កាត់​​ចេញ​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន​ ពីដែន​ជម្រក​សត្វ​ព្រៃ​បឹង​ពែរ​ នៅ​ស្រុ...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​២១៦ អន​ក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៨​ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ កាត់​​ចេញ​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន​ ពីដែន​ជម្រក​សត្វ​ព្រៃ​បឹង​ពែរ​ នៅ​ស្រុក​ប្រាសាទ​សំបូរ និង​ស្រុក​ប្រាសាទ​​បល្ល័ង្ក ខេត្ត​កំពង់ធំ

អនុ​ក្រឹត្យ​លេ​ខ​២១៥ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​​២៨ ​ខែ​​វិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ កាត់​​ចេញ​​ពី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ ២០០២ នៅ​ស្រុក​សន្ទុក ខេត្ត​កំ...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេ​ខ​២១៥ អនក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​​២៨ ​ខែ​​វិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ កាត់​​ចេញ​​ពី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើ​ឆ្នាំ ២០០២ នៅ​ស្រុក​សន្ទុក ខេត្ត​កំពង់​ធំ

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​២១៣ អន​ក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​​២៦ ខែ​​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ ​ចេញ​​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ​បម្រុងទុក​ នៅស្រុក​គាស់​ក្រឡ ​និងស្រុក​ភ្...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​២១៣ អន​ក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​​២៦ ខែ​​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ ​ចេញ​​ពីគម្រប​ព្រៃ​ឈើ​បម្រុងទុក​ នៅស្រុក​គាស់​ក្រឡ ​និងស្រុក​ភ្នំព្រឹក ខេត្ត​បាត់​ដំបង

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២១២ អនក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​​២០១២ ការ​កាត់​ដី ​ពីដី​សម្ប​ទាន​ព្រៃ​ឫស្សី ​ក្ដែន​ជម្រក​សត្វ​ព្រៃ នៅ​ស្រុក​រុក្ខ​គិរី ...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​២១២ អនក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ២៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​​២០១២ ការ​កាត់​ដី ​ពីដី​សម្ប​ទាន​ព្រៃ​ឫស្សី ​ក្ដែន​ជម្រក​សត្វ​ព្រៃ នៅ​ស្រុក​រុក្ខ​គិរី និង​ស្រុក​សំឡូត ខេត្ត​បាត់ដំបង

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​២០៩ អន​ក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​​១៦ ខែ​​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ ​ចេញ​​ពី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើឆ្នាំ ២០០២ ​​និង​ពីដី​សម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ច​ក...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​២០៩ អន​ក្រ ប.ក ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​​១៦ ខែ​​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១២ ការ​កាត់​ដី​ ​ចេញ​​ពី​គម្រប​ព្រៃ​ឈើឆ្នាំ ២០០២ ​​និង​ពីដី​សម្បទាន​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រុមហ៊ុន នៅ​ក្រុង​ព្រះវិហារ ស្រុករ​វៀង និង​ស្រុក​គូលែន ខេត្ត​ព្រះវិហារ

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​២០៨ អនក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​​១៤ ខែ​​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​​២០១២ ការ​​កាត់​ផ្ទៃ​​​ដី​ចេញ​ពីតំបន់​​ព្រៃ​ការ​ពារ​សម្រាប់​អភិរក្ស ធន​ធាន​សេនេ​ទិក ...

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ​​២០៨ អនក្រ ប.ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​​១៤ ខែ​​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​​២០១២ ការ​​កាត់​ផ្ទៃ​​​ដី​ចេញ​ពីតំបន់​​ព្រៃ​ការ​ពារ​សម្រាប់​អភិរក្ស ធន​ធាន​សេនេ​ទិក រុក្ខជាតិ និង​សត្វ​ព្រៃ នៅ​ឃុំ​ប៊ូស្រា​ស្រុក​ពេជ្រាដា ខេត្ត​​មណ្ឌលគិរី