សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ផ្សេងទៀត

http://archives.pressocm.gov.kh/site/documentlist/46.html