អនុក្រិត្យ ស្តីពី ការផ្តល់​​លិខិត​ឆ្លង​ដែន​ធម្មតា ជូន​ពលករ ពល​ការិនី និង​សិស្ស និស្សិត​ខ្មែរ

90

[gview file=”http://pressocm.gov.kh/wp-content/uploads/2017/04/20140620_DECREE_GOVERNMENT.pdf”]

SHARE