ព្រះ​រាជ​ក្រិត្យ តែង​តាំង​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល នីតិ​កាល​ទី៥ រដ្ឋសភា នៃ​ព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា

178

[gview file=”http://pressocm.gov.kh/wp-content/uploads/2017/04/20130924_King_Decree_Cambodia_Government_5th.pdf”]

SHARE