អនុក្រឹត្យស្តីពី ទិវាជាតិអំណាន ចេញផ្សាយថ្ងៃ: ( ១៧ – កញ្ញា – ២០១៥ )

42

[gview file=”http://pressocm.gov.kh/wp-content/uploads/2017/04/20150917_PM.pdf”]

SHARE