អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែប្រែ និងការដំឡើង​ប្រាក់​បំណាច់​មុខ​ងារ​មន្រ្តី​រាជការ​ស៊ីវិល

25274

[gview file=”http://pressocm.gov.kh/wp-content/uploads/2017/04/2017-03-17_DECREE_CAMBODIAN_GOVENMENT.pdf”]

SHARE